Gwarancja standardowa

Wszystkie dostarczone produkty DOBISS są objęte standardową 24-miesięczną gwarancją (2 lata). Gwarancja standardowa obowiązuje od daty wystawienia faktury i dotyczy wszelkich wad produkcyjnych.

Gwarancja rozszerzona

Na podstawie rejestracji online gwarancję standardową na dostarczone produkty DOBISS można rozszerzyć na okres 60 miesięcy (5 lat). Gwarancja rozszerzona będzie obowiązywać od daty wystawienia faktury i dotyczyć wszelkich wad produkcyjnych.

Naprawa lub wymiana na podstawie gwarancji

W trakcie normalnych godzin pracy instalator może zawsze uzyskać telefoniczną pomoc techniczną w celu ustalenia diagnozy problemu.
W przypadku awarii odpowiednią część należy odesłać do siedziby Fermax Polska Sp. z o.o. wraz z krótkim opisem awarii lub pokwitowaniem zwrotnym stanowiącym dowód płatności (faktura) zawierającym datę zakupu.
W terminie do 14 dni firma Fermax Polska Sp. z o.o. dokona naprawy lub wymiany części i odeśle ją do klienta.

Warunki gwarancji

Gwarancja obejmuje wszystkie wady wynikające z błędów produkcyjnych w sprzęcie i/lub oprogramowaniu firmowym.
Gwarancja dotyczy wad wewnętrznych spowodowanych problemami technicznymi lub awariami technicznymi/mechanicznymi, błędami projektowymi, konstrukcyjnymi lub materiałowymi.

Tylko produkty zaprojektowane przez www.dobiss.pl wchodzące w skład zarejestrowanej instalacji kwalifikują się do gwarancji rozszerzonej.

Wyłączone pozycje
Wszystkie ekrany dotykowe, komputery PC i ich komponenty, interfejsy wideo, sprzęt audio i inne akcesoria DOBISS nie są objęte gwarancją rozszerzoną.

Następujące przypadki nie podlegają gwarancji
1. wady spowodowane błędami w edytowaniu, konfiguracji lub instalacji
2. korozja, utlenianie, wady spowodowane wilgocią lub przeciekami wody
3. wady spowodowane eksperymentami, świadomym nadmiernym obciążaniem, nieprawidłowym użytkowaniem, niewłaściwą konserwacją lub brakiem konserwacji, użytkowaniem niezgodnym z instrukcjami producenta
4. koszty związane z nieusprawiedliwioną interwencją wynikającą z wyłączenia
5. wady spowodowane nieprawidłowym połączeniem lub uruchomieniem
6. wady spowodowane warunkami zewnętrznymi (wyładowania atmosferyczne, przepięcia, powodzie, wojny, konflikty zbrojne lub inne podobne wydarzenia, jak również bunty, powstania, rozruchy lub rewolty)
7. dodatkowe szkody związane z wadami, jak np. kradzież lub utrata przedmiotów
8. wady spowodowane umyślnie lub na podstawie złośliwych intencji